MENU
Logo Made in Germany WIN EURASIA Automation 2017

Alman Fuar Pavyonu

Almanya Federal Ekonomi ve Enerji Bakanlığı (BMWi) Almanya Federal Cumhuriyetinin uluslararası ticaret fuarlarına ve sergi programlarına resmi katılımına karar verir ve bunları destekler. Bu alanda, teminat ve mali konularýnýn yanýsýra, Almanya'nýn uluslararasý fuar ve sergilerde yer almasýnda etkin bir biçimde katýlmak, bakanlýk için birinci derecede önem taþýmaktadýr. Bakanlýðýn uluslararasý ve ulusal ticari fuar ve sergi bölümü, özel sektördeki partnerleriyle düzenli bir diyalog içinde, Almanya'nýn uluslararasý pazardaki ihracat etkinliklerini desteklemektedir.

Ayrýca, "Fuar ve Sergi Bölümü" Almanya'nýn ülke dýþýndaki dünya sergilerinde yer almasýný planlayýp gerçekleþtirmekte olup, Almanya'daki fuar ve sergilerle ilgili önemli politik konularlýyla da ilgilenmektedir.

Alman Ticari Fuar Sanayi Birliði AUMA, ulusal ve uluslararasý düzeyde ticari fuar sanayisinin çýkarlarýný, parlamento, bakanlýklar, yetkili ve öteki kurumlarda temsil etmektedir.

Birlik, Almanya'nýn yurt dýþýndaki ticari fuar programlarýna, resmi düzeyde katýlýmýný, Federal Ekonomi ve Enerji Bakanlýðý ve Tüketici Korumasý, Besin ve Tarým Bakanlýðý ile yakýn bir iþbirliði içinde, organize etmektedir.

Bu programýn bir parçasý olarak Federal hükümet, yalnýzca Almanya'nýn resmi deðil, ayný zamanda Alman sanayisinin baðýmsýz olarak da ülke dýþýndaki etkinliklere katýlýmýna da maddi destek vermektedir.


www.bmwi.de 
Federal Ministry for Economic Affairs and Energy (BMWi)
(Federal Ekonomi ve Enerji Bakanlýðý)

www.auma.de 
Association of the German Trade Fair Industry
(Alman Ticari Fuar Sanayi Birliði)

Fuar Organizatörünüz

Fuar Organizatörünüz

Yazdırma listesi  |  PDF olarak kaydet
Bu, Alman katılımcılar ile temaslarınızı yönetmek için kullanacağınız kişisel ajandanızdır.